Bezpieczne zakupy
Idosell security badge
Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Jak przygotować się na kontrolę z Urzędu Miar?

2024-05-30
Jak przygotować się na kontrolę z Urzędu Miar?

Dla wielu Użytkowników kontrola z Urzędu Miar wciąż pozostaje wydarzeniem stresującym.
Nagle okazuje się bowiem, że w naszej firmie posiadamy wagi do tej pory niekontrolowane lub takie, nad którymi czynność ta była zachowywana jedynie w minimalnym zakresie.

W ramach przygotowań do kontroli z Urzędu Miar warto zastanowić się, czy wagi używane do określonych zadań wymagają ważnej legalizacji. Wymagania dotyczące legalizacji wag w określonych obszarach działalności są opisane w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.

 

 

 

 

 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawnej kontroli metrologicznej podlegają urządzenia pomiarowe, które mogą być stosowane:

 1. W ochronie zdrowia, życia i środowiska naturalnego.
 2. W zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 3. W ochronie praw konsumentów.
 4. Przy naliczaniu opłat, podatków, należności budżetowych, a także przy ustalaniu rabatów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań oraz podobnych należności i świadczeń.
 5. Podczas przeprowadzania kontroli celno-skarbowej.
 6. W handlu i transakcjach handlowych (np. waga sklepowa, na poczcie, w skupie złomu).

Po otrzymaniu zawiadomienia o planowanej kontroli z Urzędu Miar rekomendujemy zatem:

 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji oraz przeglądu wszystkich wag w firmie, uwzględniając dane z tabliczki znamionowej, dotyczy to zwłaszcza informacji czy waga jest zalegalizowana oraz czy może być używana w obecnym miejscu (szczególnie ważne dla wag nielegalizowanych)?
 2. Sprawdzenie, czy waga ma ważną legalizację. Informację o legalizacji można znaleźć na tabliczce znamionowej wagi lub obok naklejki holograficznej, która wskazuje datę legalizacji. Brak hologramów nie zawsze oznacza brak legalizacji.
 3. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie parametrów metrologicznych wag w firmie. Jeśli użytkownik dysponuje odpowiednimi wzorcami masy, które umożliwiają pełne sprawdzenie wagi, może to zrobić samodzielnie. Problemy mogą wystąpić, gdy legalizowana waga dokonuje błędnych pomiarów. W takim przypadku należy skontaktować się z firmą specjalizującą się w naprawie wag, aby skalibrować urządzenie do poprawnych wskazań. Firmy te zazwyczaj posiadają instrukcje serwisowe, które pomagają przejść przez cały proces kalibracji i sprawdzić, czy waga nie jest uszkodzona.
 4. Po zakończeniu inwentaryzacji wag i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, ostatnim etapem jest weryfikacja ważności legalizacji. Legalizacja traci ważność z upływem określonego czasu, a także w przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego lub stwierdzenia, że nie spełnia ono wymagań określonych w ustawie.

Chcąc dokonać ponownej legalizacji, możemy zrobić to na dwa sposoby:

 1. Legalizacja ponowna na wniosek Użytkownika W tym przypadku we własnym zakresie dostarczamy wagę do odpowiedniego Okręgowego Urzędu Miar. Po złożeniu pisemnego wniosku oraz uiszczeniu stosownej opłaty Urzędnik przeprowadza ponowną legalizację naszego urządzenia. Cały proces trwa przeważnie do kilku dni roboczych i wymaga pozostawienia naszej wagi w Urzędzie.
 2. Legalizacja ponowna dokonywana przez firmy wagarskie Drugim ze sposobów, uznawanym za wygodniejszy, jest powierzenie tej usługi wyspecjalizowanym firmom wagarskim, posiadającym odpowiednie punkty legalizacji.

Wybór firmy legalizacyjnej

Wybór zewnętrznej firmy wiąże się z wyższymi kosztami, ponieważ oprócz właściwości metrologicznych sprawdzane są również inne funkcje wagi, stan techniczny i bezpieczeństwo (np. izolacja przewodu zasilającego, stan nóżek i innych elementów wpływających na prawidłowe działanie wagi). To jednak daje klientowi pewność i może zapobiec przyszłym stratom.

Decydując się na takie rozwiązanie, możemy być pewni, że otrzymamy w pełni sprawne urządzenie, które przeszło kompletny przegląd techniczny i posiada odpowiednie cechy legalizacji. Legalizacja wag w wybranym punkcie zwykle odbywa się regularnie w określone dni tygodnia i jest przeprowadzana przez Inspektora z Urzędu Miar. 

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie wagi mogą być legalizowane. Legalizacji nie podlegają wagi, które: 

 • W momencie zakupu nie posiadały legalizacji WE – brak odpowiednich oznaczeń.
 • Wykazują błędne pomiary. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie serwisu przed legalizacją.
 • Są uszkodzone i ich dalsze użytkowanie zagraża bezpieczeństwu użytkownika. W takim przypadku również wymagany jest wcześniejszy serwis.

Uprawnione podmioty do przeprowadzania kontroli

Kontrole mogą być przeprowadzane przez okręgowe i obwodowe urzędy miar, a także inne jednostki administracji publicznej upoważnione przez ustawę. W szczególności, kompetencje do przeprowadzania kontroli mają inspekcje handlowe, sanitarne oraz urzędy górnicze. Ponadto, działania kontrolne mogą być podejmowane przez Straż Miejską/Gminną oraz Policję.

 1. Kontrole są realizowane przez zespoły składające się z co najmniej dwóch osób. Skład zespołu oraz wybór przewodniczącego leżą w gestii organu administracji miar, który zarządził kontrolę.
 2. Kontrole odbywają się w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności przez kontrolowany podmiot.
 3. Wyniki kontroli są dokumentowane w protokole, który musi być sporządzony w dwóch egzemplarzach i podpisany przez obie strony.

Uprawnienia kontrolujących i kontrolowanych

Pracownicy urzędów miar, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają szerokie uprawnienia, takie jak wstęp na teren nieruchomości objętej kontrolą, zbieranie i zabezpieczanie dowodów, badanie dokumentów oraz nakładanie grzywien.

Kontrolowani mają prawo do uzyskania informacji o swoich prawach, obecności podczas wszystkich czynności kontrolnych wykonywanych przez pracowników urzędów miar oraz podpisania protokołu kontroli. Jeśli odmówimy podpisania protokołu, musimy w ciągu 7 dni od doręczenia protokołu przedłożyć pisemne uzasadnienie przyczyny odmowy.

Ponowna legalizacja wag

Przyrząd pomiarowy powinien zostać zgłoszony do ponownej legalizacji:

 • przed upływem okresu ważności legalizacji pierwotnej, jednostkowej albo poprzedniej legalizacji ponownej,
 • przed upływem terminu ustawowego od dokonania oceny zgodnośc,
 • po zainstalowaniu w miejscu użytkowania, przed upływem okresu ważności legalizacji pierwotnej,
 • w przypadku zmiany miejsca instalacji lub użytkowania, w którym była dokonana ocena zgodności albo legalizacja,
 • w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia cech legalizacji lub cech zabezpieczających naniesionych podczas legalizacji,
 • w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia oznaczeń lub cech zabezpieczających naniesionych podczas dokonywania oceny zgodności,
 • po jego naprawie.

Kontrola towarów paczkowanych

Kontrole Urzędu Miar dotyczące towarów paczkowanych stają się coraz bardziej powszechne. Szczegółowe przepisy na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych.

Każdy producent, który umieszcza na swoich produktach etykiety informujące o stałej masie, jest odpowiedzialny za to, aby te produkty spełniały wymagania określone w ustawie. Producent jest również zobowiązany do organizowania i przeprowadzania wewnętrznej kontroli ilości towarów paczkowanych.

Zakres kontroli przeprowadzanych przez organy administracji miar w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach oraz ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych obejmuje:

 • przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar przy użytkowaniu przyrządów pomiarowych, wykonywaniu pomiarów oraz wyrażaniu wartości wielkości fizycznych;
 • sprawdzanie, czy przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej spełniają wymagania wprowadzone do obrotu lub użytkowania;
 • weryfikacja, czy podmioty wprowadzające przyrządy pomiarowe do obrotu lub użytkowania oraz ich użytkownicy posiadają ważne dowody przeprowadzenia prawnej kontroli metrologicznej.

Szczegółowe przepisy dotyczące kontroli z Urzędu Miar zostały uregulowane we wspominanych już ustawach: ustawie z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach oraz ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych.

Naruszenie przepisów tych ustaw zagrożone jest karą grzywny. Kontrolujący w określonych przypadkach mogą zastosować również zabezpieczenie przyrządu pomiarowego w celu zachowania go w niezmienionym stanie.

Kontrola za rogiem?

Zachęcamy wszystkich przygotowujących się do kontroli z Urzędu Miar do skorzystania z naszych usług.

Oferujemy kompleksowe wsparcie techniczne i serwisowe dla wszystkich rodzajów wag elektronicznych. Na czas naprawy zapewniamy naszym klientom urządzenia zastępcze. Dysponujemy również własnym punktem legalizacji wag, co pozwala nam przeprowadzić kompleksowy przegląd techniczny, obejmujący sprawdzenie wszystkich funkcji i właściwości metrologicznych wag wymagających ponownej legalizacji.

Dzięki 30-letniemu doświadczeniu w branży oraz zdobytej wiedzy, jesteśmy w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie, wykorzystując nowoczesny i niezawodny sprzęt. Do każdego zlecenia podchodzimy profesjonalnie, stawiając na jakość i terminowość.

Powyższa informacja ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej ani technicznej. Została udzielona wyłącznie na podstawie ogólnych zasad dotyczących kontroli z Urzędu Miar oraz obowiązujących przepisów prawa. Informacja nie uwzględnia indywidualnych okoliczności, które mogą wpłynąć na wynik kontroli. W związku z powyższym zawarte w niniejszym artykule informacje nie powinny być traktowane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji, czy działań w konkretnej, indywidualnej sytuacji. Nie stanowią one również porady prawnej, czy technicznej uzyskanej od osoby posiadającej stosowne uprawnienia do udzielania takiej pomocy. Autor informacji nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę powstałą wskutek lub w związku z zastosowaniem lub niezastosowaniem się do informacji. Wskutek udzielenia informacji pomiędzy autorem tej informacji a czytelnikiem nie powstaje relacja prawnik-klient ani inna relacja profesjonalna.

Pokaż więcej wpisów z Maj 2024
pixel